ברוכים הבאים למערכת החכמה של GetSeat

מבוא

אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או להשתמש בשירותים אשר מוצעים באתר האינטרנט של חברת Getseat (להלן: "החברה"), בכתובת www.Getseat.co.il ,(להלן: "אתר האינטרנט")
הכותרות המופיעות בתקנון זה הנן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות ההסכם.
התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת שימוש באתר האינטרנט והשירותים המוצעים בו.
הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש באתר האינטרנט בקפידה ובעיון, היות והם מהווים הסכם מחייב ביניכם לבין החברה.
אינך חייב להסכים לאמור בתנאי שימוש אלו, במידה ואינך מסכים להם, הנך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.
למען הנוחיות בלבד, כל שימוש במילה "משתמש" במהלך התקנון, הכוונה היא גם ללקוח של החברה שמתקשר עמה בצורה לא מקוונת ו/או ללקוח שמתקשר עמה בצורה מקוונת.
הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמשתמש לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
התקנון מנוסח בלשון זכר, אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

תנאי שימוש באתר האינטרנט

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
ההרשמה כמשתמש באתר האינטרנט מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
בעת ההרשמה לאתר רשאית החברה לדרוש מהשתמש למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
המשתמש הינו האחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלהנהלת האתר ו/או לחברה ו/או מי מטעמה אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה ו/או מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד האירוע המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה רשאים לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וללא מתן הודעה מוקדמת.
כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט בחיפה ו/או סניף הוצאה לפועל בחיפה.

מחירון ותשלומים

בתמורה לשרותיי האתר, המשתמש ישלם בהתאם למחירים המפורסמים באתר.
המשתמש יוכל לבחור שתי צורות התקשרות עם החברה:

התקשרות טלפונית:

תנאי לתחילת שירות ההתקשרות טלפונית מותנה בתשלום מקדמה על סך 150 ₪. המקדמה תשלום עם הרשמתך לאתר ו/או מרגע חתימת החוזה הידנית, התשלום המלא יבוצע 5 ימים לפני מועד האירוע.
במידה ורשימת המוזמנים שתועבר לחברה על ידי המשתמש תכיל פחות מ-150 מוזמנים, המשתמש יחויב לשלם את כל הסכום מראש.

שירות הודעות:

תנאי לתחילת שימוש בשירות ההודעות הינו תשלום מראש עבור החבילה, והדבר אינו מותנה בכמה הודעה ישלחו/או ישלחו בפועל.

שירות ניהול אירוע:

במידה והמשתמש בוחר לרכוש את שירותי ניהול האירוע שמספקת החברה כדלקמן:
הושבת המוזמנים;
סידור שולחנות;
ניהול אלכוהול;
ואת כל שירותי החברה המפורטים בתקנון זה.
תנאי לתחילת שימוש בשירות ניהול אירוע הינו תשלום עבור מחצית הסכום במעמד החתימה על החוזה בין הצדדים. תשלום המחצית השנייה יבוצע ביום האירוע בהתאם למוסכם בין הצדדים.
כל בקשה מצד המשתמש להתחלת שירות במועד שאינו בטווח של 8-10 ימים לפני האירוע, תהיה כרוכה בתוספת תשלום וכרוך בהעברת התחייבות בכתב מצד המשתמש. השירות לא יינתן עד שהמשתמש לא יעביר לחברה את התחייבות הנ"ל.
המחיר הסופי שעליו ישלם המשתמש יקבע בהתאם לכמות המספרי הטלפון ו/או בהתאם לחבילה שהחברה תספק למשתמש.
במידה והחברה התחילה לבצע אישורי הגעה והתהליך הופסק באמצע מכל סיבה שהיא התשלום יבוצע במלואו!
כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע"מ ובהתאם לשיעור המע"מ שחל על פי דין באותה עת מדינת ישראל.
בכפוף להוראות הדין, האתר רשאי לשנות את המחירים הנקובים באתר, וכן רשאי להצמיד את התשלומים למדד המחירים לצרכן לפי הוראות הדין וללא התראה מראש.
האתר יכול על דעתו וללא הודעה מראש ליתן הנחות למשתמשים או גופים מסוימים בכל שלב נתון ולבטל מבצעים או הנחות כאמור, מבלי שהדבר יחייב אותך ו/או משתמשים אחרים.
התשלומים יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי של המשתמש, ויגבו על פי מועדי החיוב אשר נקבעו בין הלקוח לחברת כרטיסי האשראי.
הסליקה תבצע תשלום אחד בלבד ובכל מקרה בו האתר יאפשר תשלומים יהא הדבר במספר תשלומי "קרדיט" בהתאם לאפשרות שהאתר יציג בפניך, אישורך לכך ובכפוף לאישור של חברות האשראי.
דף התשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטח בתקן PCI-DSS ובהתאם לנהלים של חברת האשראי.
פקע או בוטל תוקפו של כרטיס האשראי שנקבע כדי לשמש לפירעון התשלומים, או שבוטלה ההרשאה לחיוב חשבון הבנק של המשתמש, לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, ימסור המשתמש לאתר הודעה על כך מיד. הוראה לחיוב כרטיס האשראי שמעביר המשתמש תהיה תקפה גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו יהא נקוב בטופס ההרשמה אשר המשתמש מילא.

הפסקת השימוש בתוכנה

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות בתנאים הבאים:
אם פעלתם בניגוד להוראות תקנון זה.
אם בעת ההרשמה לאתר מסרתם פרטים שגויים במתכוון;
אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר האינטרנט או בישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה;
אם השתמשתם בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה;
החברה רשאית לחסום ו/או להגביל משתמש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לבצע פעולות באתר האינטרנט בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע שהתקבל ללא אישור החברה, שלא לנצל לרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר.
בכל במקרה בו החברה תמצא לנכון למחוק משתמש עקב שימוש לא הולם, לא יוכל לבוא המשתמש בטענות כלשהן לחברה ו/או לעובדיה.
הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, או תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט - עקב כל הפרת של הוראה מתנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו.
בתוכנה יש אינדיקציה אחרי האירוע, אינדיקציה הזו נפתחת אך ורק בחצות הלילה של יום האירוע ותישאר פתוחה עד 5 ימי עסקים מיום האירוע לשימושכם.
התוכנה ו/או חשבון המשתמש באתר האינטרנט ייסגר באופן אוטומטי בתוך 5 ימי עסקים מיום האירוע, ולא תתאפשר למשתמש גישה והוצאת נתונים מהתוכנה ו/או מחשבון אתר האינטרנט לאחר מכן.
לאחר שתיסגר האפשרות בפני התוכנה המשתמש התוכנה תיסגר באופן אוטומטי לאלתר ומבלי שיתאפשר למשתמש להוציא נתונים מהתוכנה לאחר מכן.

קניין רוחני

קניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של החברה ואין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו.
אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

הגבלת אחריות:

כל החלטה בדבר השימוש בתכני האתר תיעשה על אחריות המשתמש בלבד.
השירותים המסופקים באתר האינטרנט "AS IS" , משכך המשתמש מצהיר בזאת שלא יהיו לו טענות ו/או דרישות כלשהן בגינן, במישרין או בעקיפין.
החברה לא תהא אחראית לכל מעשה או מחדל של כל צד שלישי ו/או המשתמש ואינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או אי נוחות שתגרם לצד שלישי כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של משתמש באתר האינטרנט.
החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו\או לצד שלישי עקב שליחה ו/או אי שליחה ו/או איחור בהגעתן של הודעות.
המשתמש יהא אחראי לשפות את החברה ו/או מי מעובדיה, כנגד כל נזק ישיר ו\או עקיף הנובעים ממעשה או מחדל של המשתמש באתר האינטרנט, לרבות הפרה של תנאי מתקנון זה.
המשתמש מצהיר כי השיפוי בגין הנזקים יהא על מלוא הנזק ויעשה בפועל תוך שבעה ימים מיום מתן ההודעה בכתב של החברה ללקוח על הנזק שנגרה לחברה ו\או לעובדיה.
החברה תעשה את מירב המאמצים לבצע דיוק מרבי בהתקשרות מול המוזמנים, ביצוע עבודה מקצועית, ושירות מעל ומעבר, טיפול בתקלה באתר האינטרנט במידה והמשתמש נמצא באמצע תהליך וביצוע עבודתה בצורה מקצועית ומדויקת בעת האירוע, אך אינה מתחייבת לכמות המוזמנים אשר יגיעו בפועל.
החברה לא תהא אחראית לשום נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד שיגרם ו/או אם יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי בדבר כמות המגיעים לאירוע.
החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, לסרב לנהל ללקוח את האירוע ו/או ביצוע אישורי הגעה.
במידה וסירבה לנהל למשתמש את האירוע, הדבר לא יהווה כהתקשרות בין הצדדים ולא יבוצע תשלום בגין אותה התקשרות.
המשתמש הינו האחראי הבלעדי לביצוע סידור השולחנות בתוכנה ו/או באתר האינטרנט. החברה תעשה שימוש בנתונים שימסרו לה על ידי המשתמש.
החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מהושבת המוזמנים.
כל החומר והתוכן אשר מוצג באתר האינטרנט אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של המשתמש.
החברה אינה אחראית לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר האינטרנט לרבות ע"י צדדים שלישיים.
‬החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לחברה ו/או לכל שירות אשר ניתן באתר האינטרנט ו/או בתכונה ו/או בכל שרות אחר שסופק על ידי החברה.
חברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים ישירים ועקיפים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') כתוצאה משימוש באתר האינטרנט ו/או בתוכנה ו/או בכל שרות אחר שסופק על ידי החברה ו/או בתכנים המופיעים באתר האינטרנט.
החברה אינה נוטלת על עצמה אחריות להשביע את רצונו של המשתמש באתר האינטרנט ו/ או את דרישותיך מן השירותים אשר מספקת החברה באתר האינטרנט.
החברה אינה מתחייבת לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות" של אתר האינטרנט ו/או גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת ו/או בכל מכשיר קצה אשר בהם ו/או באמצעותם מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
החברה אינה אחראית לזמינות האתר, השירותים, המידע ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו"ב.
כמו כן, החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
החברה אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
מובהר למשתמש, כי המידע באתר עשוי להשתנות מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי החברה אינה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, שיגרם במקרה כזה.
החברה אינה אחראית לשום נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש או הסתמכות על המידע באתר האינטרנט ו/או כל תוכן פרסומי המפורסם באתר, וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד, והחברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי החברה הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.
הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותיהם יישמר במאגר המידע של החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיהם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. כמו כן, החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים לקבל מהאתר דואר פרסומי וכי ניתנה לו הודעה על כך שהאתר יהא רשאי לשלוח אליו חומר פרסומי מאת האתר ו/או מאת צדדים שלישיים שפרטיו יועברו אליהם על ידי האתר.
התכנים באתר אינם תחליף ליעוץ מקצועי- אין בכל תוכן, נתון, תיאור, עסקה, מוצר או שירות המצוי באתר משום המלצה, ייעוץ או חוות דעת בדבר עסקאות, מבצעים, איכות שירות, איכות העסקים המספקים את השירות, התאמת השירות לצרכיכם וכיוב'.
הצבת מודעות ומידע מסחרי לא תתפרש כהצעה של החברה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר.
על אף האמור לעיל, היה ובית משפט יקבע כי חלה על החברה אחריות כלשהי למשתמש באתר האינטרנט ו/או התוכנה ו/או שרות משרותי החברה מוסכם בזאת כי סכום הפיצוי המוסכם לאחר הערכה ושקילה של הנזקים הצפויים מראש כתוצאה מסתברת של ההפרה לא יעלה על הסכום ששולם בפועל לחברה ע"י המשתמש, וזאת בכפוף לכך כי המשתמש עמד בכל התחייבויותיו עפ"י תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

שימוש בשירותי ההודעות

תנאי לרכישת ולשימוש בשירותים המוצעים באתר האינטרנט, הינו כמשתמש רשום באתר, בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.
שירותי הSMS יינתנו ע"י חברה חיצונית שהחברה שוכרת את שירותיה ושומרת לעצמה את הזכות לעבוד איתם.
המשתמש יהיה אחראי לעמוד בהוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) התשס"ח-2008.
החברה לא תהא אחראית, בגין שירותים אשר אינם ניתנים למימוש בהתאם לתנאי השירות של חברות הסלולר ו/או בזק.
משתמש אשר רכש חבילת SMSהינו האחראי הבלעדי לכל הקשור לתוכן ההודעות אמינותן ומהימנותן, כל שימוש במלל חופשי כפוף לאישורה של החברה.
החברה, וספקיות הסלולריות ו/או בזק לא תהינה אחראיות בגין כל נזק ו\או הפסד ישיר או עקיף שייגרם למנויים או לצדדים שלישיים כלשהם בכל הנוגע לתוכן ולטיב המידע שיופץ למנויים.
המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל התכנים לא יפרו ו/או יפגעו בכל פטנט, זכות יוצרים, סוד מסחרי, סימן מסחר, זכות קניינית אחרת של צד שלישי או כל זכות אשר הוגשה בקשה לרישומה על ידי צד שלישי, בארץ או בעולם.
המשתמש מתחייב שלא להעביר במסגרת שירות ההודעות אשר רכש את התכנים הבאים:
כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או;
כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או
חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או;
כל חומר העלול לחשוף פרטיהם של קטינים ו/או;
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות עויינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים , ואנדלים, יישומים מזיקים וכיו"ב ו/או;
כל חומר בלתי חוקי או חומר מעודד ,תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או;
כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו ו/או;
כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או;
כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי ו/או;
כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 ו/או;
כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל המשתמשים.
החברה נוקטת בכל האמצעים המקובלים לאבטחת מידע במסגרת שירותי האתר אך החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שיגרם ללקוח במידה וגוף בלתי מורשה יפרוץ לאתר וישים את ידו על המידע השמור באתר.
מאחר ואין באפשרותנו לקבל החזר על ההודעות SMS ואישורי ההגעה שנשלחו, לא יתקיימו החזרי תשלום\ביטולים\החזרות עבור שליחות שבוצעו באמצעות החברה ו/או מי מטעמה ו/או באתר האינטרנט ו/או באמצעות התוכנה.
החברה לא תהא אחראית להודעות אשר אינן מגיעות ליעדן ו/או למכשירם אשר אינם תומכים בשרותי הודעות, לרבות בשפה העברית.
הלקוח אחראי לקבלת הסכמה מכל המנויים הפוטנציאלים שאמורים לקבל את ההודעות SMS מטעמו ופוטר בזאת את החברה באופן מפורש מכל אחריות לבדיקה כי אכן התקבלה הסכמה ו\או אישור כאמור מכל מקבלי הודעות SMS.
החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש ברשימות המוזמנים שיעברו לה על ידי המשתמשים שלא למטרת השירות המוצע.

מדיניות ביטולים

המשתמש רשאי להתנתק משרותי החברה שמוצעים באתר האינטרנט ו/או בתוכנה ו/או בהתקשרות ישירה בין המשתמש לחברה, ובלבד שהודיע במייל ו/או בכל דרך אחרת שתוסכם בין הצדדים במעמד החתימה על החוזה, לחברה לכל הפחות 15 ימים לפני תחילת האירוע.
הודעה על ניתוק מהשירות מתחת ל- 15 ימים לפני מועד תחילת האירוע, תהא כרוכה בהחזר מחצית מהסכום ששולם במעמד הרכישה, תוך קיזוז מאותו סכום שירותים שניתנו למשתמש.
כמו כן, במידה ונרכשה חבילת SMS ( לא ניתן יהא לקבל החזר כספי על הודעות) והמשתמש החל בשימוש בשירות ההודעות, אזי ההחזר יהא ,תוך קיזוז ההודעות ו/או השירותים אשר נשלחו וניתנו למשתמש .
דמי הביטול יגבו בהתאם לתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה) תשע"א 2010.

מדיניות פרטיות

איסוף מידע

החברה ו/או מי מטעמה, אוספת ממך מידע כאשר אתה נרשם לאתר שלנו, מתחבר לחשבון שלך, מבצע רכישה, ו/או כאשר אתה מתנתק מהחשבון. המידע שנאסף כולל את שמך, כתובת האימייל, מספר הטלפון ו/או פרטי כרטיס אשראי.
בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות.

שימוש במידע

כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי:
להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב לצרכים האישיים שלך;
לספק תוכן שיווקי מותאם אישית;
לשפר את האתר שלנו;
לשפר את שירות הלקוחות ואת צרכי התמיכה שלך;
ליצור אתך קשר באמצעות אימייל;
לנהל תחרות, מבצע, או סקר.

פרטיות מסחר אלקטרוני

החברה ו/או מי מטעמה הינה הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף חברה אחרת בשל כל סיבה שהיא ללא הסכמתך, מלבד מידע הכרחי להשלמת בקשה ו/או עסקה, כגון משלוח הזמנה.

העברת מידע לצד שלישי

אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או מעבירים בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר זיהוי אישי שלך. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול אתר האינטרנט שלנו או בביצוע העסקים שלנו, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה.
אנחנו מאמינים ששיתוף מידע הוא הכרחי על מנת לחקור, למנוע או לפעול בקשר לפעילויות משפטיות, חשד להונאה, מצבים הכוללים איומים אפשריים לביטחונו האישי של כל אדם, הפרות תנאי השימוש שלנו, או כפי שנדרש על פי חוק.
מידע שאינו אישי, עם זאת, עשוי להינתן לגופים חיצוניים למטרות שיווק, פרסום ושימושים אחרים.

אבטחת מידע

אנחנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה ונהלים עדכניים כדי לשמור על בטיחות המידע האישי שלך. אנחנו משתמשים בהצפנה משוכללת כדי להגן על מידע רגיש שמועבר ברשת. רק עובדים שצריכים לבצע עבודה מסוימת (למשל, ניהול חשבונות או שירות לקוחות) מקבלים גישה למידע המאפשר זיהוי אישי. המחשבים/שרתים המשמשים לאחסון מידע המאפשר זיהוי אישי נשמרים בסביבה מאובטחת.
בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין
הם מעניקים בטחון מוחלט, מפני פורצים מיומנים וניחושים אשר יתעלמו מהוראות החוק המפורשות ולחדור שלא כדין לחומר המחשב באתר האינטרנט ו/או לשבש את פעולתו.
החברה אינה מתחייבת שהאתר האינטרנט, השירותים והמידע הנשמר יהיו חסינים באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

שימוש בקבצי Cookie

קובץ Cookie הוא קובץ טקסט המוצב בדיסק הקשיח שלך על-ידי שרת דפי אינטרנט. לא ניתן להפעיל את קבצי ה- Cookieכקוד או להעביר באמצעותם וירוסים למחשב שלך או להפעיל באמצעותם תכניות.
קבצי ה Cookieשלנו משפרים את הגישה לאתר שלנו ומזהים מבקרים חוזרים. יתר על כן, קבצי ה Cookieשלנו משפרים את חוויית המשתמש על ידי מעקב והתמקדות בתחומי העניין שלה/שלו. השימוש בקבצי Cookie, עם זאת, לא מקושר באף צורה למידע כלשהו באתר שלנו המאפשר זיהוי אישי.
קבצי Cookie ניתנים לקריאה רק על-ידי שרת אינטרנט בקבוצת המחשבים שהנפיקה לך את ה- Cookie ומוקצים לך באופן ייחודי.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך רוצה לקבלם, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך, נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. אם תבחר לא לקבל קבצי Cookie, ייתכן ולא תוכל ליהנות מחלק או מכלל משירותי האתר.

הסרה מרשימת תפוצה

אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים להזמנה שלך, חדשות חברה מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.

הסכמה

באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.